Beata Przeszło ArtMadam
NIP 643-16-20-236
REGON 242 69 57 30

BIURO

adrs

Nie przyjmujemy zwrotów pod adresem biura.

Beata Przeszło ArtMadam jest zarejestrowana w Polsce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod numerem 242695730

Przyjazny Regulamin dla: Art-Madam.pl
REGULAMIN artMadam

1. Kto jest kto?
2. Czego wymagamy od Sprzedającego?
3. Jakie obowiązki, wynikające z RODO ma Sprzedający?
4. Zawieszenie konta Sprzedającego
5. Jak Użytkownik może korzystać z serwisu art-madam.pl?
6. Co powinieneś wiedzieć o rejestracji w serwisie ArtMadam?
7. Umowa obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika
8. Co powinieneś wiedzieć o zakupach dokonywanych za pośrednictwem ArtMadam?
9. Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy sprzedaży dokonanej za pośrednictwem art-madam.pl?
10. Co powinieneś wiedzieć o formach płatności?
11. Co powinieneś wiedzieć o przesyłce?
12. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar przy zakupie od Przedsiębiorcy/Firmy?
13. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość, przy zakupie od Przedsiębiorcy/Firmy?
14. Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość przy zakupie od Przedsiębiorcy/Firmy?
15. Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
16. Czy prawo do odstąpienia od umowy dotyczy przedmiotów oferowanych przez prywatnych sprzedawców?
17. Jak złożyć reklamację?
18. Kiedy towar jest zgodny z umową?
19. Czy istnieją inne niż sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń?
20. W jaki sposób weryfikujemy prawdziwość opinii o produkcie?
21. Chcesz współpracować z ArtMadam, przeczytaj!
22. Co powinieneś wiedzieć o ochronie danych osobowych w serwisie ArtMadam?
23. Zmiana Regulaminu
24. Dostęp do danych Użytkownika
ZAŁĄCZNIKIWstęp

Regulamin ArtMadam określa warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z internetowej platformy handlowej, zwanej dalej serwisem, jak również zasady i warunki sprzedaży dokonywanej ze pośrednictwem serwisu, znajdującego się pod adresem art-madam.pl Wystawianie i kupno przedmiotów w serwisie ArtMadam jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.

Regulamin jest zawsze dostępny na stronie serwisu ArtMadam. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem bądź interpretacją treści regulaminu prosimy o kontakt mailowy (pocztamaupa~kropapl)


1. Kto jest kto?

ADMINISTRATOR nazwa odnosi się do firmy Beata Przeszło ArtMadam zarejestrowanej w Polsce, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod numerem 242695730. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o serwisie odnosi się to do firmy ArtMadam. Administrator udostępnia oraz prowadzi serwis internetowy, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży na rzecz i w imieniu Sprzedającego.

UŻYTKOWNIK to osoba korzystająca z serwisu ArtMadam. Użytkownik to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK to Użytkownik, który zarejestrował konto w serwisie ArtMadam.

SPRZEDAJĄCY - zaakceptowana przez Administratora osoba, oferująca do sprzedaży towary za pośrednictwem serwisu, otrzymująca od Administratora prawo do zamieszczenia w serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży towaru.

PRZEDSIĘBIORCA/FIRMA - sprzedawca, prowadzący działalność gospodarczą. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

PRYWATNY SPRZEDAWCA - sprzedawca, nieprowadzący działalności gospodarczej. Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą.

KUPUJĄCY - oznacza osobę, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

KONSUMENT - osoba fizyczna, dokonująca w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SPRZEDAŻ prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem serwisu ArtMadam, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


2. Czego wymagamy od Sprzedającego?

Wystawiając do sprzedaży przedmioty za pośrednictwem ArtMadam, Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tego towaru każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany, na podstawie podpisanej z ArtMadam umowy, wysłać do Kupującego zamówienie w przeciągu pięciu dni roboczych od chwili otrzymania od Administratora powiadomienia wiadomością e-mail wysłaną na adres mailowy podany przez Sprzedającego, chyba że opis przedmiotu stanowi inny termin realizacji. Informacja ta będzie również dostępna w panelu sprzedającego. Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dotrzymany, z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.

Sprzedający jest zobowiązany wysłać zamówienie w schludnym opakowaniu, dochowując należytej staranności.

Sprzedający ma zakaz załączania do wysyłanego zamówienia informacji, których możliwym skutkiem jest komunikacja poza serwisem ArtMadam. Wyróżnia się tutaj informacje typu: ulotka reklamowa Sprzedającego, numer telefoniczny, adres e-mail, adres strony www, identyfikator komunikatora.

Sprzedający ma zakaz wykorzystywania danych Kupującego w celach marketingowych, polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Sprzedającego prowadzonej poza serwisem ArtMadam.

Sprzedający ma zakaz składania propozycji Kupującemu lub Użytkownikowi sprzedaży poza serwisem ArtMadam.

Sprzedający ma zakaz stosowania innych sposobów, niewymienionych w niniejszym regulaminie ArtMadam, które za pośrednictwem ArtMadam mogą doprowadzić do komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym inaczej niż za pośrednictwem serwisu ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany do dochowania należytej staranności przy wystawianiu przedmiotu do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany aby każdy wystawiony przedmiot był opatrzony co najmniej jednym zdjęciem obrazującym wystawiony do sprzedaży towar.

Sprzedający jest zobowiązany aby każdy wystawiony przedmiot był opatrzony opisem, który oddaje cechy towaru w sposób wystarczający i jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości wynikające z niepoprawnego opisu wystawionego na stronie art-madam.pl przedmiotu.

Sprzedający jest zobowiązany aby wszelkie informacje dotyczące wystawionego przedmiotu, jego pochodzenia, wykonawcy, materiału z którego jest wykonany, a które widnieją w opisie przedmiotu były poprawne, kompletne, dokładne i nie wprowadzały w błąd Użytkowników.

Produkty oferowane przez Sprzedającego są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione do sprzedaży przedmioty jak i dołączone do nich zdjęcia z opisem nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione za pośrednictwem ArtMadam jego komentarze i opinie nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie wystawiać do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam przedmiotu, który narusza prawo, uprawnienia osób trzecich lub dobre obyczaje.

Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, lub całkowitego usunięcia konta Sprzedającego, jeżeli stosunek wystawionych przez Kupujących komentarzy negatywnych do pozytywnych osiągnie niepokojący poziom.

Administrator ArtMadam zastrzega sobie prawo do monitorowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem za pośrednictwem systemu pocztowego ArtMadam.

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego i Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w serwisie ArtMadam, szczególnie jeżeli zawierają treści naruszające niniejszy regulamin.

Administrator ArtMadam nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu ArtMadam, które powstały z przyczyn niezależnych od ArtMadam.

Przedmioty wystawione do sprzedaży na platformie art-madam.pl nie mogą naruszać w jakikolwiek sposób praw uzyskanych przez osoby trzecie, w tym praw do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, służyć do zniesławienia osoby lub grupy osób.

Tytuł wystawionego przedmiotu, treść jego opisu oraz tagi nie mogą zawierać nielegalnych treści. Pojęcie nielegalnych treści należy rozumieć w szczególności jako odnoszące się do informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem są albo same w sobie nielegalne, albo które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do moderowania treści publikowanych na platformie art-madam.pl, jeżeli naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje. Moderacja treści może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub manualny.


3. Jakie obowiązki, wynikające z RODO ma Sprzedający?

ArtMadam udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z RODO. W związku z powyższym Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, na zasadach opisanych w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedającego, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

Sprzedający nie może przetwarzać danych osobowych Kupującego w celach marketingowych.
Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedającego na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Jednocześnie, Sprzedający będzie przechowywał dane osobowe Kupującego celu podatkowym (rozliczalności) przez okres, w którym Sprzedający jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


4. Zawieszenie konta Sprzedającego

W przypadku, gdy działania Sprzedającego naruszają postanowienia Regulaminu ArtMadam bądź zawartej z ArtMadam umowy, ArtMadam w zależności od rodzaju, skali i okoliczności takiego naruszenia, może upomnieć Sprzedającego (wiadomość e-mail) aby zaniechał naruszania regulaminu lub czasowo ograniczyć Sprzedającemu dostęp do usług świadczonych w ramach serwisu art-madam.pl, w szczególności czasowo usunąć przedmioty dostępne do sprzedaży.


5. Jak Użytkownik może korzystać z serwisu art-madam.pl?

Użytkownik może zawierać umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drugą stroną umowy sprzedaży jest Sprzedający.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży.

Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży.

Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Kupującego w związku z umową sprzedaży, bądź odstąpieniem od umowy sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Kupującego, z którego zostały dokonane, chyba że Kupujący poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, i przesyłane do wiadomości Administratora na adres e-mail reklamacjemaupa~kropapl


6. Co powinieneś wiedzieć o rejestracji w serwisie ArtMadam?

Rejestracja w ArtMadam polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie art-madam.pl

Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego


7. Umowa obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika

Użytkownik może zawrzeć z ArtMadam umowę obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika.

Zawarcie umowy obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika następuje z chwilą uzupełnienia i przesłania (kliknięcie przycisku "Zakładam konto") ArtMadam formularza rejestracyjnego klienta, dostępnego w serwisie art-madam.pl. Przesłanie formularza rejestracyjnego możliwe jest tylko i wyłącznie w wypadku gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały prawidłowo wypełnione, a treść Regulaminu ArtMadam zaakceptowana.

Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne.

Zawierając umowę Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem ArtMadam i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu ArtMadam oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego konta.

Użytkownik może zawierać, za pomocą konta umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest załącznikiem do Regulaminu ArtMadam, a jej zawarcie następuje na zasadach określonych w tymże załączniku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drugą stroną umowy sprzedaży jest Sprzedający, a ArtMadam nie jest stroną umowy sprzedaży.

Jeżeli ArtMadam będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z umową sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje ArtMadam o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

ArtMadam nie jest stroną umowy sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży.

Umowa obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.


8. Co powinieneś wiedzieć o zakupach dokonywanych za pośrednictwem ArtMadam?

Podane ceny przedmiotów są w walucie polskiej - polski złoty.

Do podanej ceny przedmiotu będzie doliczony koszt wysyłki/dostawy. Koszt wysyłki/dostawy jest ustalony każdorazowo przez Sprzedającego w momencie wystawienia towaru. Koszt wysyłki jest uzależniony od specyfiki przedmiotu (gabarytu przysyłki, wagi, materiału, itp.).

Obsługa zamówienia w ArtMadam rozpoczyna się od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać szczegóły zamówienia, formę, sposób i termin płatności odnośnie zawartej umowy sprzedaży.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefoniczny celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.

ArtMadam czeka na opłacenie złożonego zamówienia do 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym ArtMadam lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.

Wpłaty są dokonywane na konto bankowe administratora ArtMadam.

Numer konta ING: 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767
SWIFT/BIC: INGBPLPW
IBAN: PL 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres Kupującego zamówienie w ciągu pięciu dni roboczych (chyba, że opis przedmiotu wyraźnie określa inny termin realizacji) od otrzymania od ArtMadam informacji, o otrzymaniu przez ArtMadam wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku dni wolnych od pracy okres wydłuży się odpowiednio. Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dochowany Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora ArtMadam.

Administrator nie oferuje i nie sprzedaje towarów prezentowanych pod adresem internetowym art-madam.pl oraz nie jest stroną transakcji zawieranych za jej pomocą. Administrator udostępnia strony internetowe, miejsce na serwerze i rozwiązania informatyczne umożliwiające zapoznanie się Użytkownikowi z informacjami handlowymi Sprzedających oraz zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Umowy sprzedaży towarów prezentowanych pod adresem internetowym art-madam.pl zawierane są bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach ArtMadam bądź wprowadzania w nich zmian.

ArtMadam umożliwia Kupującemu dodawanie komentarzy do przeprowadzonej transakcji.

Treść oceny wystawiona przez kupującego do zamówienia nie może zawierać nielegalnych treści. Pojęcie nielegalnych treści należy rozumieć w szczególności jako odnoszące się do informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem są albo same w sobie nielegalne, albo które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do usuwania treści oceny kupującego, jeżeli zawiera nielegalne treści, łamie zasady uczciwej konkurencji, zawiera dane osobowe, treści reklamowe lub słownictwo, na które nie pozwala nasz regulamin, narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne, nawołuje do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami, służy do zniesławienia osoby lub grupy osób, narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej, bądź prawo ochrony danych osobowych, jej treść zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna - nie dotyczy to znaków specjalnych, właściwych dla języka, w którym wystawiona została opinia.

Po usunięciu opinii ArtMadam poinformuje kupującego o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem za pomocą wiadomości e-mail.

Użytkownik może zgłosić nielegalne treści opublikowane na art-madam.pl

Zgłoszenia o nielegalnej treści prosimy kierować na adres e-mail zgloszenia@art-madam.pl

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: uzasadnione wyjaśnienie zgłoszenia, że dana treść jest nielegalna; wyraźne wskazanie dokładnej lokalizacji elektronicznej treści, czyli dokładny adres URL lub adresy URL ewentualnie dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację treści; imię i nazwisko Zgłaszającego.

Jeśli Użytkownik często składa zgłoszenia lub odwołania, które są oczywiście bezpodstawne, ArtMadam może zawiesić, po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia, przetwarzanie jego zawiadomień i odwołań.

ArtMadam poinformuje Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia oraz podjętej decyzji bez zbędnej zwłoki.

Zgłaszającemu przysługuje możliwość odwołania się od decyzji ArtMadam, jeśli decyzja ma dla niego negatywny skutek. Odwołanie można złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu poinformowania Zgłaszającego przez ArtMadam o swojej decyzji.

Zgłaszający ma prawo wyboru dowolnego certyfikowanego organu pozasądowego rozstrzygania sporów w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących decyzji podjętych przez ArtMadam. Skorzystanie z powyższego uprawnienia pozostaje bez uszczerbku dla prawa Użytkownika do wszczęcia postępowania przed sądem.

ArtMadam dostarcza Użytkownikom internetową platformę handlową oraz inne funkcjonalności, które pozwalają na zawieranie i realizację umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym oraz dodawania komentarzy/oceny do przeprowadzonej transakcji. Żadna z tych funkcjonalności nie powinna być utożsamiana z posiadaniem wiedzy o treściach przekazywanych przez Użytkowników. W przypadku niezgodności treści z prawem lub z regulaminem ArtMadam zastrzega sobie prawo do usuwania treści


9. Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie umowy sprzedaży dokonanej za pośrednictwem art-madam.pl?

Odpowiedzialność za wykonanie umowy sprzedaży dokonanej za pośrednictwem art-madam.pl ponosi w całości Sprzedający.


10. Co powinieneś wiedzieć o formach płatności?

Płatność wynikająca z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem ArtMadam jest dokonywana na konto bankowe ArtMadam bądź podmiotu pośredniczącego

Pieniądze należy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy.

- ArtMadam ING: 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767

- bądź opłacić za pomocą Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

- bądź opłacić za pomocą operatora szybkich płatności (tpay.com, payu.com)

- bądź opłacić za pomocą operatora PayPal (akceptującego także płatności kartami płatniczymi, debetowymi oraz kredytowymi)

Złożone zamówienie powinno zostać opłacone w terminie do 5 dni.


11. Co powinieneś wiedzieć o przesyłce?

Koszty przesyłki krajowej są widoczne dla Kupującego na stronie przedmiotu. Do podanej ceny przedmiotu będzie doliczony koszt wysyłki, którą każdorazowo ustala Sprzedający w zależności od towaru, wystawiając przedmiot do sprzedaży.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego dwóch lub więcej przedmiotów tego samego Sprzedającego, przedmioty te dostarczane będą w jednej przesyłce/paczce, wybranego typu przesyłki (poczta, kurier, itp.). Naliczony w takim przypadku zostanie tylko jeden koszt przesyłki.

W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia i potwierdzenia kosztu takiej przesyłki.

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres Kupującego towar w ciągu pięciu dni roboczych (o ile nie został określony na stronie przedmiotu bądź ustalony z Kupującym inny czas realizacji zamówienia) od otrzymania od ArtMadam informacji o wpłynięciu wpłaty za zamówienie. Jeżeli termin wysyłki nie może zostać dochowany Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Kupującego lub Administratora ArtMadam.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu itp. aby doprowadzić do finalizacji umowy sprzedaży czyli przesłania na podany przez kupującego adres zamówionego i opłaconego towaru.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy.


12. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar przy zakupie od Przedsiębiorcy/Firmy?

TAK. W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, za pośrednictwem strony art-Madam.pl, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje tzw. prawo do namysłu.

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Przedsiębiorca/Firma nie poinformował Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

Jeżeli jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzystasz z prawa do odstąpienia, a w trakcie składania zamówienia wybrałeś sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Przedsiębiorcę/Firmę, Przedsiębiorca/Firma nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.


13. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość, przy zakupie od Przedsiębiorcy/Firmy?


Towar kupiony przez Internet, za pośrednictwem serwisu art-madam.pl może zostać zwrócony przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta bez podania przyczyny. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres ArtMadam. Aby tego dokonać, należy złożyć pisemne oświadczenie (przykładowy wzór formularza jest dostępny na stronie: https://art-madam.pl/dokumenty/wzor_oswiadczenia_zwrotu.pdf) w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin liczy się od kolejnego dnia po wydaniu towaru (daty odebrania przesyłki).

Pisemne oświadczenie może być m.in. złożone w formie:
- wiadomości e-mail wysłanej na adres poczta@art-madam.pl
- automatycznego formularza zwrotu, o ile taki został udostępniony


14. Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość przy zakupie od Przedsiębiorcy/Firmy?

Aby skutecznie odstąpić od umowy, należy we wskazanym terminie złożyć do Przedsiębiorcy/Firmy lub ArtMadam stosowne pisemne oświadczenie (np. w formie wiadomości e-mail). Przedsiębiorca/Firma wskaże adres, pod który powinien zostać zwrócony towar. W takim przypadku ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Przedsiębiorca/Firma powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorca/Firma może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres ArtMadam.

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.

Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w związku z umową sprzedaży, bądź odstąpieniem od umowy sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, z którego zostały dokonane, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.


15. Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

- Jeżeli zakupiłam (zakupiłem) towar wykonany na specjalne zamówienie.


16. Czy prawo do odstąpienia od umowy dotyczy przedmiotów oferowanych przez prywatnych sprzedawców?

Kupując od prywatnego sprzedawcy poprzez art-madam.pl, nie korzystasz z takiej samej ochrony prawnej, jak w przypadku zakupu od sprzedawcy będącego Przedsiębiorcą/Firmą. Prawo ochrony konsumenta co do zasady dotyczy wyłącznie transakcji między konsumentem, a sprzedawcą prowadzącym działalność gospodarczą.

Sprzedawca prywatny nie jest zobowiązany do oferowania prawa do odstąpienia od umowy na mocy obowiązującego prawa.

Niektórzy prywatni sprzedawcy mogą, według własnego uznania, zdecydować o przyznaniu kupującym prawa do odstąpienia lub zwrotu. Zalecamy sprawdzenie na odpowiedniej stronie przedmiotu, czy sprzedawca prywatny akceptuje zwroty, czy nie.


17. Jak złożyć reklamację?

Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi brak zgodności towaru z umową powinien niezwłocznie skontaktować się z Sprzedającym.

Reklamację należy złożyć na piśmie (np. za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@art-madam.pl) oraz umieścić w niej następujące informacje:
- datę zawarcia umowy,
- wskazać na niezgodność towaru z umową,
- zapłaconą kwotę i metodę płatności,
- przyczynę reklamacji,
- inne dane, które są istotne,

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na adres Sprzedającego. Sprzedający wskaże adres.

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar oraz wszelkie dołączone dokumenty dokonania zakupu (paragon, faktura, itp. o ile jest taka możliwość) na adres Sprzedającego.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności z umową.

Wobec kupujacych będących przedsiębiorcami Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

Wszelakie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.


18. Kiedy towar jest zgodny z umową?

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, powinien nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy, być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać, być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.


19. Czy istnieją inne niż sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń?

Kupujący, który jest konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.


20. W jaki sposób weryfikujemy prawdziwość opinii o produkcie?

Publikowane opinie oraz oceny produktów pochodzą od klientów, którzy rzeczywiście używali dany produkt lub produkt kupili. Wszystkie opublikowane na stronie art-madam.pl opinie klientów są potwierdzone zakupem. Klienci otrzymują po zakupie indywidualny link umożliwiający wystawienie oceny oraz dodanie opinii. Klient po wejściu w dedykowany link jest przekierowywany bezpośrednio do formularza wystawienia oceny i dodawania opinii dla konkretnego zamówienia.


21. Chcesz współpracować z ArtMadam, przeczytaj!

Aby przystąpić do współpracy z serwisem ArtMadam należy wysłać e-mail na adres pocztamaupa~kropapl z krótkim opisem własnej osoby i twórczości oraz dołączyć kilka zdjęć, które przedstawiają rękodzieła artystyczne.

Zaprasza się do współpracy osoby tworzące oryginalne, nietuzinkowe prace, wykonane z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Mail zapraszający do współpracy będzie zawierał wszelkie niezbędne informacje oraz narzędzia do rozpoczęcia współpracy tj. kod aktywacyjny do konta Sprzedającego.

Sprzedający po otrzymaniu kodu aktywacyjnego powinien skonfigurować swoje konto. Uzupełnić profil Sprzedającego, wgrać identyfikujący go baner (baner będzie pojawiał się na stronie Sprzedającego), uzupełnić dane osobowe, uzupełnić STATUS (np. urlop - obowiązkowo!)

Uzupełnienie terminu urlopu jest obowiązkowe i jest wyświetlane przy przedmiotach Sprzedającego. Stanowi informację dla Kupującego, że w tym terminie przesyłki nie będą realizowane.

Sprzedający zobowiązuje się do aktualizowania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

Zdjęcia powinny być wykonane starannie. Powinny być wyraźne i oddawać stan faktyczny rękodzieła na nim prezentowanego. Zdjęcie ma prezentować tylko i wyłącznie wystawione do sprzedaży przedmiot, zatem zabrania się umieszczania jakichkolwiek innych informacji na zdjęciach, w jakiejkolwiek formie, które mogą zapraszać do współpracy poza serwisem ArtMadam.

Każdy przedmiot wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam musi być obowiązkowo opatrzony zdjęciem oraz dokładnym opisem zgodnym ze stanem rzeczywistym.

Zabrania się, aby opis przedmiotu bądź jakakolwiek treść w jakiejkolwiek formie prezentowana przez sprzedającego zapraszała do współpracy poza serwisem ArtMadam.

Każdy przedmiot wystawione do sprzedaży powinien być opatrzone tagami. Ma to ułatwić wyszukiwanie określonego przedmiotu przez Kupującego. Za tagi nie uznaje się kolorów.

Sprzedający ustala cenę, jaką chce uzyskać ze sprzedaży towaru. Od podanej ceny zostanie naliczona prowizja ArtMadam w wysokości 18,7% + VAT

Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy ArtMadam i Sprzedającym prowizja ArtMadam powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży i jej sfinalizowania. Prowizja zostanie potrącona z płatności otrzymanej od Kupującego.

Do ceny przedmiotu ustalonego przez Sprzedającego jest doliczana kwota wysyłki. Kwota jest każdorazowo ustalana przez Sprzedającego w zależności od specyfikacji danego towaru.

Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedającym zostanie uregulowane do 10 dnia następnego miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Termin jest związany z 14 dniowym okresem zwrotu przysługującym każdemu Kupującemu na podstawie obowiązującego prawa.


Akceptacja Otrzymywania Rachunków Drogą Elektroniczną

Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.).

Sprzedający jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej.


22. Co powinieneś wiedzieć o ochronie danych osobowych w serwisie ArtMadam?

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane przez firmę ArtMadam z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 46H/3A, która jest ich Administratorem.

Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie art-madam.pl są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach serwisu art-madam.pl, w szczególności prowadzenia i obsługi konta oraz umożliwienia złożenia i realizacji zamówień za pośrednictwem serwisu art-madam.pl oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i adresowych.

Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać, przeglądać, edytować lub usuwać.

Rejestracja w serwisie ArtMadam przewiduje dobrowolne uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w zakresie, którego wyróżnia się pola obowiązkowe oraz dobrowolne. Pola obowiązkowe są niezbędne do przetworzenia określonego zapytania lub realizacji złożonego zamówienia. Pola dobrowolne są wykorzystywane do optymalizacji oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.

Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Masz pytania bądź wątpliwości napisz do nas pocztamaupa~kropapl


23. Zmiana Regulaminu

ArtMadam jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, usprawnienie działania art-madam.pl i obsługi Użytkowników, poprawa ochrony prywatności Użytkowników, zmiany w polityce prywatności, zapobieganie nadużyciom, względy bezpieczeństwa, zmiany technologiczne i funkcjonalne, zmiany w zakresie świadczonych usług, wprowadzanie nowych usług, zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ArtMadam nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.

ArtMadam może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w art-madam.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

W przypadku braku akceptacji tych zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z ArtMadam powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym ArtMadam


24. Dostęp do danych Użytkownika

ArtMadam ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o ofercie (treść oferty), danych, które identyfikują Kupującego w ramach transakcji kupna-sprzedaży, danych o transakcji ( metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowy komentarz do zamówienia, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym,a Sprzedającym, w tym w ramach dyskusji i sporów.

ArtMadam dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich ofert i transakcji.

Sprzedający nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla ArtMadam.

Sprzedający ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach korzystania z portalu art-madam.pl, miedzy innymi wartość obrotu, zrealizowane zamówienia, anulowane zamówienia.ZAŁĄCZNIKI

- umowa sprzedaży
- polityka prywatności
- wzór oświadczenia zwrotu