Beata Przeszło ArtMadam
NIP 643-16-20-236
REGON 242 69 57 30

BIURO

adrs

Nie przyjmujemy zwrotów pod adresem biura.
Przyjazny Regulamin dla: Art-Madam.pl
REGULAMIN artMadam

1. Kto jest kto?
2. Czego wymagamy od Sprzedającego?
3. Co powinieneś wiedzieć o rejestracji w serwisie ArtMadam?
4. Co powinieneś wiedzieć o zakupach dokonywanych za pośrednictwem ArtMadam?
5. Co powinieneś wiedzieć o formach płatności?
6. Co powinieneś wiedzieć o przesyłce?
7. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony za pośrednictwem ArtMadam?
8. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
9. Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
10. Kiedy nie przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
11. Jak złożyć reklamację?
12. Czy istnieją inne niż sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń?
13. Chcesz współpracować z ArtMadam, przeczytaj!
14. Co powinieneś wiedzieć o ochronie danych osobowych w serwisie ArtMadam?
15. Zmiana Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowyWstęp

Regulamin ArtMadam określa warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu, jak również zasady i warunki sprzedaży dokonywanej ze pośrednictwem serwisu, znajdującego się pod adresem: https://art-madam.pl/. Wystawianie i kupno przedmiotów w serwisie ArtMadam jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.

Regulamin jest zawsze dostępny na stronie serwisu ArtMadam. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem bądź interpretacją treści regulaminu prosimy o kontakt mailowy (pocztamaupa~kropapl) z administratorem serwisu ArtMadam, który dostarczy wszelkich, niezbędnych informacji.


1. Kto jest kto?

ADMINISTRATOR nazwa odnosi się do firmy ArtMadam zarejestrowanej w Polsce, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 242695730. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o serwisie odnosi się to do firmy ArtMadam. Administrator udostępnia oraz prowadzi serwis internetowy, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży rękodzieła artystycznego na rzecz i w imieniu użytkownika.

UŻYTKOWNIK to każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupów za pośrednictwem ArtMadam.

SPRZEDAJĄCY - zaakceptowany przez Administratora Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru.

SPRZEDAŻ prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedającym. Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym kupującym, a sprzedającym za pośrednictwem serwisu ArtMadam, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.2. Czego wymagamy od Sprzedającego?

Sprzedający, który wystawia rękodzieło artystyczne do sprzedaży za pośrednictwem serwisu ArtMadam ma obowiązek dysponować rękodziełem artystycznym i posiadać do niego pełne prawo własności. Wystawiając do sprzedaży rękodzieło artystyczne za pośrednictwem ArtMadam, sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tego rękodzieła artystycznego każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany, na podstawie podpisanej z ArtMadam umowy, wysłać do kupującego rękodzieło artystyczne w przeciągu pięciu dni roboczych od chwili otrzymania od administratora powiadomienia wiadomością e-mail wysłaną na adres mailowy podany przez Sprzedającego. Informacja ta będzie również dostępna w panelu sprzedającego. Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dotrzymany, z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Administratora.

Sprzedający jest zobowiązany wysłać rękodzieło artystyczne w schludnym opakowaniu, dochowując należytej staranności.

Sprzedający ma zakaz załączania do wysyłanego rękodzieła artystycznego informacji, których możliwym skutkiem jest komunikacja poza serwisem ArtMadam. Wyróżnia się tutaj informacje typu: ulotka reklamowa sprzedającego, numer telefoniczny, adres e-mail, adres strony www, identyfikator komunikatora internetowego (gadu-gadu, skype, itp.).

Sprzedający ma zakaz stosowania innych sposobów, niewymienionych w niniejszym regulaminie ArtMadam, które za pośrednictwem ArtMadam mogą doprowadzić do komunikacji pomiędzy kupującym a sprzedającym inaczej niż za pośrednictwem serwisu ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany do dochowania należytej staranności przy wystawianiu rękodzieła artystycznego do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany aby każde wystawione rękodzieło artystyczne było opatrzone co najmniej jednym zdjęciem obrazującym wystawione do sprzedaży rękodzieło artystyczne.

Sprzedający jest zobowiązany aby każde wystawione rękodzieło artystyczne było opatrzone opisem, który oddaje cechy rękodzieła artystycznego w sposób wystarczający i jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości wynikające z niepoprawnego opisu rękodzieła artystycznego.

Sprzedający jest zobowiązany aby wszelkie informacje dotyczące rękodzieła artystycznego, jego pochodzenia, wykonawcy, materiału z którego jest wykonany a które widnieją w opisie rękodzieła artystycznego były poprawne, kompletne, dokładne i nie wprowadzały w błąd innych użytkowników ArtMadam.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione przez niego rękodzieło artystyczne jak i dołączone do niego zdjęcie z opisem nie naruszało niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione za pośrednictwem ArtMadam jego komentarze i opinie nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie wystawiać do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam rękodzieła artystycznego, które narusza prawo, uprawnienia osób trzecich lub dobre obyczaje.

Administrator ArtMadam zastrzega sobie prawo do monitorowania korespondencji prowadzonej pomiędzy użytkownikami ArtMadam za pośrednictwem systemu pocztowego ArtMadam.

Administrator ArtMadam nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu ArtMadam, które powstały z przyczyn niezależnych od ArtMadam.3. Co powinieneś wiedzieć o rejestracji w serwisie ArtMadam?

Rejestracja w ArtMadam polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie art-madam.pl

Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. jak również Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).4. Co powinieneś wiedzieć o zakupach dokonywanych za pośrednictwem ArtMadam?

Podane ceny rękodzieł artystycznych są w walucie polskiej - polski złoty i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT od towarów i usług.

Do podanej ceny rękodzieła doliczony będzie koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest ustalony każdorazowo przez sprzedającego w momencie wystawienia rękodzieła artystycznego. Koszt wysyłki jest uzależniony od specyfiki przedmiotu (rozmiar, waga, materiał, itp.).

Obsługa zamówienia w ArtMadam rozpoczyna się od momentu złożenia zamówienia przez kupującego.

Po złożeniu zamówienia przez użytkownika, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać szczegóły zamówienia, formę, sposób i termin płatności odnośnie zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy rękodzieła artystycznego, numer telefoniczny celem doprowadzenia do finalizacji umowy kupna-sprzedaży.

ArtMadam czeka na opłacenie złożonego zamówienia do 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym ArtMadam lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.

Wpłaty za Rękodzieło artystyczne są dokonywane na konto bankowe administratora ArtMadam.

Numer konta ING: 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767
SWIFT/BIC: INGBPLPW
IBAN: PL 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres kupującego rękodzieło artystyczne w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania od ArtMadam informacji, o otrzymaniu przez ArtMadam wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku dni wolnych od pracy okres wydłuży się odpowiednio. Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dochowany sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie administaratora ArtMadam.

Administrator nie oferuje i nie sprzedaje towarów prezentowanych pod adresem internetowym art-Madam.pl oraz nie jest stroną transakcji zawieranych za jej pomocą. Administrator udostępnia strony internetowe, miejsce na serwerze i rozwiązania informatyczne umożliwiające zapoznanie się Użytkownikowi z informacjami handlowymi Sprzedających oraz zawieranie umów kupna-sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającymi. Umowy kupna-sprzedaży towarów prezentowanych pod adresem internetowym art-Madam.pl zawierane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Kupującym.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach ArtMadam bądź wprowadzania w nich zmian.5. Co powinieneś wiedzieć o formach płatności?

Płatność wynikająca z umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem ArtMadam jest dokonywana na konto bankowe ArtMadam bądź podmiotu pośredniczącego

Pieniądze należy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy.

• ArtMadam ING: 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767

• badź opłacić za pomocą operatora szybkich płatności (transferuj.pl)

• badź opłacić za pomocą operatora PayPal (akceptującego także płatności kartami płatniczymi, debetowymi oraz kredytowymi)

W tytule przelewu należy podać numer(y) zamówienia.

Złożone zamówienie powinno zostać opłacone w terminie do 5 dni6. Co powinieneś wiedzieć o przesyłce?

Koszty przesyłki krajowej są widoczne dla kupującego i zostaną wliczone w cenę rękodzieła, którą widzi kupujący na stronie ArtMadam, a którą każdorazowo ustala sprzedający w zależności od rękodzieła artystycznego wystawiając rękodzieło do sprzedaży.

W przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez nabywcę dwóch lub więcej przedmiotów tego samego Sprzedającego, przedmioty te dostarczane będą w jednej przesyłce/paczce, wybranego typu przesyłki (poczta, kurier, itp.). Naliczony w takim przypadku zostanie tylko jeden koszt przesyłki.

W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest kontakt z administratorem przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia i potwierdzenia kosztu takiej przesyłki.

Sprzedający zobowiązany jest przesłać na adres kupującego towar w ciągu pięciu dni roboczych (o ile nie został określony na stronie przedmiotu bądź ustalony z Kupującym inny czas nadania przedmiotu) od otrzymania od ArtMadam informacji o wpłynięciu wpłaty za zamówienie. Jeżeli termin wysyłki nie może zostać dochowany Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Kupującego lub administratora ArtMadam.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy rękodzieła artystycznego, nr telefonu itp. aby doprowadzić do finalizacji umowy kupna-sprzedaży czyli przesłania na podany przez kupującego adres zamówionego i opłaconego towaru.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy.7. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony za pośrednictwem ArtMadam?

TAK. W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, za pośrednictwem strony art-Madam.pl, konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu. Oznacza to, że ma 14 dni kalendarzowych, w trakcie których może odstąpić od umowy i zwrócić (w ciągu kolejnych 14 dni) niechciany towar. Nie trzeba uzasadniać swojej decyzji.8. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

Towar kupiony przez Internet, za pośrednictwem serwisu art-madam.pl może zostać zwrócony przez konsumenta bez podania przyczyny. Aby tego dokonać, należy złożyć pisemne oświadczenie (przykładowy wzór formularza jest dostępny w załączniku do czytanego regulaminu) w terminie 14 dni kalendarzowych. Liczy się go od kolejnego dnia po wydaniu towaru (daty odebrania przesyłki). Pisemne oświadczenie może być m.in. złożone w formie:
 • wiadomości e-mail wysłanej na adres pocztamaupa~kropapl
 • automatycznego formularza zwrotu, o ile taki został udostępniony9. Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

Aby skutecznie odstąpić od umowy, należy we wskazanym terminie złożyć do ArtMadam stosowne pisemne oświadczenie (np. w formie wiadomości e-mail). ArtMadam wskaże adres, pod który powinien zostać zwrócony towar. W takim przypadku ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sprzedający powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.10. Kiedy nie przysługuje mi prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

Jeżeli zakupiłem towar wykonany na moje specjalne zamówienie.11. Jak złożyć reklamację?

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Użytkownik stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z Administratorem.

Reklamację należy złożyć na piśmie (np. za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacjemaupa~kropapl) oraz umieścić w niej następujące informacje:
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazać na niezgodność towaru z umową,
 • zapłaconą kwotę i metodę płatności,
 • przyczynę reklamacji,
 • inne dane, które są istotne,
 • żądanie (np. wymiany towaru, zwrotu pieniędzy).

Użytkownik zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na adres Sprzedającego. Adres Sprzedającego będzie dostarczony mu przez Administratora.

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar oraz wszelkie dołączone dokumenty dokonania zakupu (paragon, faktura, itp. o ile jest taka możliwość) na adres Sprzedającego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia.

Wszelakie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.12. Czy istnieją inne niż sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń?

Użytkownik, który jest konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.13. Chcesz współpracować z ArtMadam, przeczytaj!

Aby przystąpić do współpracy z serwisem ArtMadam należy wysłać e-mail na adres pocztamaupa~kropapl z krótkim opisem własnej osoby i twórczości oraz dołączyć kilka zdjęć, które przedstawiają rękodzieła artystyczne.

Zaprasza się do współpracy osoby tworzące oryginalne, nietuzinkowe prace, wykonane z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

Mail zapraszający do współpracy będzie zawierał wszelkie niezbędne informacje oraz narzędzia do rozpoczęcia współpracy tj. kod aktywacyjny do konta Sprzedającego.

Sprzedający po otrzymaniu kodu aktywacyjnego powinien skonfigurować swoje konto. Uzupełnić profil Sprzedającego, wgrać identyfikujący go baner (baner będzie pojawiał się na stronie Sprzedającego), uzupełnić dane osobowe, uzupełnić STATUS (np. urlop - obowiązkowo!)

Uzupełnienie terminu urlopu jest obowiązkowe i jest wyświetlane przy przedmiotach Sprzedającego. Stanowi informację dla Kupującego, że w tym terminie przesyłki nie będą realizowane.

Sprzedający zobowiązuje się do aktualizowania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

Zdjęcia powinny być wykonane starannie. Powinny być wyraźne i oddawać stan faktyczny rękodzieła na nim prezentowanego. Zdjęcie ma prezentować tylko i wyłącznie wystawione do sprzedaży rękodzieło, zatem zabrania się umieszczania jakichkolwiek innych informacji na zdjęciach, w jakiejkolwiek formie, które mogą zapraszać do współpracy poza serwisem ArtMadam.Każde rękodzieło artystyczne wystawione do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam musi być obowiązkowo opatrzone zdjęciem oraz dokładnym opisem zgodnym ze stanem rzeczywistym.

Zabrania się, aby opis przedmiotu bądź jakakolwiek treść w jakiejkolwiek formie prezentowana przez sprzedającego zapraszała do współpracy poza serwisem ArtMadam.

Każde rękodzieło artystyczne wystawione do sprzedaży powinno być opatrzone tagami. Ma to ułatwić wyszukiwanie określonego przedmiotu przez kupującego. Za tagi nie uznaje się kolorów.

Sprzedający ustala cenę, jaką chce uzyskać ze sprzedaży rękodzieła artystycznego. Od podanej ceny zostanie naliczona prowizja ArtMadam w wysokości 18,7% + VAT

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy ArtMadam i sprzedającym prowizja ArtMadam powstaje w momencie zawarcia transakcji kupna-sprzedaży i jej sfinalizowania. Prowizja zostanie potrącona z płatności otrzymanej od kupującego.

Do ceny rękodzieła ustalonego przez sprzedającego jest doliczana kwota wysyłki. Kwota jest każdorazowo ustalana przez sprzedającego w zależności od specyfikacji danego rękodzieła artystycznego.

Rozliczenie pomiędzy administratorem a sprzedającym zostanie uregulowane do 10 dnia następnego miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Termin jest związany z 14 dniowym okresem zwrotu przysługującym każdemu klientowi na podstawie obowiązującego prawa.Akceptacja Otrzymywania Rachunków Drogą Elektroniczną

Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.).

Sprzedający jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z 3 ust. 4 rozporządzenia. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej.14. Co powinieneś wiedzieć o ochronie danych osobowych w serwisie ArtMadam?

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika są przetwarzane przez firmę ArtMadam z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 46H/3A, która jest ich Administratorem.

Dane osobowe podane przez użytkownika na stronie art-madam.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy kupna-sprzedaży lub umowy współpracy z Sprzedającym oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celu założenia konta użytkownika i procesów realizacji zamówień.

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i adresowych.

Każdy użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać, przeglądać, edytować lub usuwać.

Rejestracja w serwisie ArtMadam przewiduje dobrowolne uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w zakresie, którego wyróżnia się pola obowiązkowe oraz dobrowolne. Pola obowiązkowe są niezbędne do przetworzenia określonego zapytania lub realizacji złożonego zlecenia. Pola dobrowolne są wykorzystywane do optymalizacji oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych, celem ulepszania oferty i usprawniania mechanizmów działania serwisu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży.

Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.

Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Masz pytania bądź wątpliwości napisz do nas pocztamaupa~kropapl15. Zmiana Regulaminu

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści czytanego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik i Sprzedający zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik i Sprzedający po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem będzie miał możliwość odrzucenia albo zaakceptowania nowej treści Regulaminu.

W przypadku zgłoszenia odrzucenia nowej treści Regulaminu następuje ograniczenie działania konta albo usunięcie konta Użytkownika albo Sprzedającego.

Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 • nr zamówienia
 • "niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy"
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • Adres konsumenta
 • Data