Beata Przeszło ArtMadam
NIP 643-16-20-236
REGON 242 69 57 30

BIURO

adrs

Nie przyjmujemy zwrotów pod adresem biura.
Przyjazny Regulamin dla: Art-Madam.pl
REGULAMIN artMadam

1. Kto jest kto?
2. Czego wymagamy od Sprzedającego?
3. Jakie obowiązki, wynikające z RODO ma Sprzedający?
4. Zawieszenie konta Sprzedającego
5. Jak Użytkownik może korzystać z serwisu art-madam.pl?
6. Co powinieneś wiedzieć o rejestracji w serwisie ArtMadam?
7. Umowa obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika
8. Co powinieneś wiedzieć o zakupach dokonywanych za pośrednictwem ArtMadam?
9. Co powinieneś wiedzieć o formach płatności?
10. Co powinieneś wiedzieć o przesyłce?
11. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony za pośrednictwem ArtMadam?
12. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
13. Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
14. Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?
15. Jak złożyć reklamację?
16. Czy istnieją inne niż sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń?
17. Chcesz współpracować z ArtMadam, przeczytaj!
18. Co powinieneś wiedzieć o ochronie danych osobowych w serwisie ArtMadam?
19. Zmiana Regulaminu
20. Dostęp do danych Użytkownika
ZAŁĄCZNIKIWstęp

Regulamin ArtMadam określa warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu, jak również zasady i warunki sprzedaży dokonywanej ze pośrednictwem serwisu, znajdującego się pod adresem art-madam.pl Wystawianie i kupno przedmiotów w serwisie ArtMadam jest możliwe tylko i wyłącznie po wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nim zasad oraz postanowień.

Regulamin jest zawsze dostępny na stronie serwisu ArtMadam. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze zrozumieniem bądź interpretacją treści regulaminu prosimy o kontakt mailowy (pocztamaupa~kropapl)


1. Kto jest kto?

ADMINISTRATOR nazwa odnosi się do firmy Beata Przeszło ArtMadam zarejestrowanej w Polsce, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 242695730. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o serwisie odnosi się to do firmy ArtMadam. Administrator udostępnia oraz prowadzi serwis internetowy, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży na rzecz i w imieniu Sprzedającego.

UŻYTKOWNIK to osoba korzystająca z serwisu ArtMadam. Użytkownik to osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK to Użytkownik, który zarejestrował konto w serwisie ArtMadam.

SPRZEDAJĄCY - zaakceptowana przez Administratora osoba, oferująca do sprzedaży towary za pośrednictwem serwisu, otrzymująca od Administratora prawo do zamieszczenia w serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży towaru.

KUPUJĄCY - oznacza osobę, która zawiera umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

SPRZEDAŻ prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem serwisu ArtMadam, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


2. Czego wymagamy od Sprzedającego?

Wystawiając do sprzedaży przedmioty za pośrednictwem ArtMadam, Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tego towaru każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży dokonanej za pośrednictwem ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany, na podstawie podpisanej z ArtMadam umowy, wysłać do Kupującego zamówienie w przeciągu pięciu dni roboczych od chwili otrzymania od Administratora powiadomienia wiadomością e-mail wysłaną na adres mailowy podany przez Sprzedającego, chyba że opis przedmiotu stanowi inny termin realizacji. Informacja ta będzie również dostępna w panelu sprzedającego. Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dotrzymany, z jakichkolwiek przyczyn, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Kupującego.

Sprzedający jest zobowiązany wysłać zamówienie w schludnym opakowaniu, dochowując należytej staranności.

Sprzedający ma zakaz załączania do wysyłanego zamówienia informacji, których możliwym skutkiem jest komunikacja poza serwisem ArtMadam. Wyróżnia się tutaj informacje typu: ulotka reklamowa Sprzedającego, numer telefoniczny, adres e-mail, adres strony www, identyfikator komunikatora.

Sprzedający ma zakaz wykorzystywania danych Kupującego w celach marketingowych, polegających na promowaniu w jakiejkolwiek postaci działalności Sprzedającego prowadzonej poza serwisem ArtMadam.

Sprzedający ma zakaz składania propozycji Kupującemu lub Użytkownikowi sprzedaży poza serwisem ArtMadam.

Sprzedający ma zakaz stosowania innych sposobów, niewymienionych w niniejszym regulaminie ArtMadam, które za pośrednictwem ArtMadam mogą doprowadzić do komunikacji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym inaczej niż za pośrednictwem serwisu ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany do dochowania należytej staranności przy wystawianiu przedmiotu do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam.

Sprzedający jest zobowiązany aby każdy wystawiony przedmiot był opatrzony co najmniej jednym zdjęciem obrazującym wystawiony do sprzedaży towar.

Sprzedający jest zobowiązany aby każdy wystawiony przedmiot był opatrzony opisem, który oddaje cechy towaru w sposób wystarczający i jest zgodny ze stanem rzeczywistym.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości wynikające z niepoprawnego opisu wystawionego na stronie art-madam.pl przedmiotu.

Sprzedający jest zobowiązany aby wszelkie informacje dotyczące wystawionego przedmiotu, jego pochodzenia, wykonawcy, materiału z którego jest wykonany, a które widnieją w opisie przedmiotu były poprawne, kompletne, dokładne i nie wprowadzały w błąd Użytkowników.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione do sprzedaży przedmioty jak i dołączone do nich zdjęcia z opisem nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za to, aby wystawione za pośrednictwem ArtMadam jego komentarze i opinie nie naruszały niniejszego regulaminu, a w szczególności obowiązującego prawa.

Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie wystawiać do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam przedmiotu, który narusza prawo, uprawnienia osób trzecich lub dobre obyczaje.
Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, lub całkowitego usunięcia konta Sprzedającego, jeżeli stosunek wystawionych przez Kupujących komentarzy negatywnych do pozytywnych osiągnie niepokojący poziom.
Administrator ArtMadam zastrzega sobie prawo do monitorowania korespondencji prowadzonej pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem za pośrednictwem systemu pocztowego ArtMadam.

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Sprzedającego i Użytkowników w ramach narzędzi udostępnionych w serwisie ArtMadam, szczególnie jeżeli zawierają treści naruszające niniejszy regulamin.

Administrator ArtMadam nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu ArtMadam, które powstały z przyczyn niezależnych od ArtMadam.


3. Jakie obowiązki, wynikające z RODO ma Sprzedający?

ArtMadam udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży. Sprzedający zobowiązany jest do zapewnienia Kupującemu realizacji uprawnień wynikających z RODO. W związku z powyższym Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz modyfikacji, prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, na zasadach opisanych w RODO. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych przez Sprzedającego, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych lub prawo do ich usunięcia.

Sprzedający nie może przetwarzać danych osobowych Kupującego w celach marketingowych.
Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Kupującego przez Sprzedającego, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedającego na rzecz Kupującego. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.

Jednocześnie, Sprzedający będzie przechowywał dane osobowe Kupującego celu podatkowym (rozliczalności) przez okres, w którym Sprzedający jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


4. Zawieszenie konta Sprzedającego

W przypadku, gdy działania Sprzedającego naruszają postanowienia Regulaminu ArtMadam bądź zawartej z ArtMadam umowy, ArtMadam w zależności od rodzaju, skali i okoliczności takiego naruszenia, może upomnieć Sprzedającego (wiadomość e-mail) aby zaniechał naruszania regulaminu lub czasowo ograniczyć Sprzedającemu dostęp do usług świadczonych w ramach serwisu art-madam.pl, w szczególności czasowo usunąć przedmioty dostępne do sprzedaży.


5. Jak Użytkownik może korzystać z serwisu art-madam.pl?

Użytkownik może zawierać umowę sprzedaży ze Sprzedającym.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drugą stroną umowy sprzedaży jest Sprzedający.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży.

Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży.

Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Kupującego w związku z umową sprzedaży, bądź odstąpieniem od umowy sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Kupującego, z którego zostały dokonane, chyba że Kupujący poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, i przesyłane do wiadomości Administratora na adres e-mail reklamacjemaupa~kropapl


6. Co powinieneś wiedzieć o rejestracji w serwisie ArtMadam?

Rejestracja w ArtMadam polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie art-madam.pl

Stosuje się tutaj odpowiednio przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, Ustawę o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883), jak również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego


7. Umowa obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika

Użytkownik może zawrzeć z ArtMadam umowę obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika.

Zawarcie umowy obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika następuje z chwilą uzupełnienia i przesłania (kliknięcie przycisku "Zakładam konto") ArtMadam formularza rejestracyjnego klienta, dostępnego w serwisie art-madam.pl. Przesłanie formularza rejestracyjnego możliwe jest tylko i wyłącznie w wypadku gdy wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe zostały prawidłowo wypełnione, a treść Regulaminu ArtMadam zaakceptowana.

Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne.

Zawierając umowę Użytkownik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem ArtMadam i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem i postanowieniami Regulaminu ArtMadam oraz nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego konta.

Użytkownik może zawierać, za pomocą konta umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest załącznikiem do Regulaminu ArtMadam, a jej zawarcie następuje na zasadach określonych w tymże załączniku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drugą stroną umowy sprzedaży jest Sprzedający, a ArtMadam nie jest stroną umowy sprzedaży.

Jeżeli ArtMadam będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Użytkownika w związku z umową sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zostały dokonane, chyba że Użytkownik poinformuje ArtMadam o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.

ArtMadam nie jest stroną umowy sprzedaży, wobec czego nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży.

Umowa obsługi konta Zarejestrowanego Użytkownika może być rozwiązana przez każdą z jej stron, bez podania przyczyny z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.


8. Co powinieneś wiedzieć o zakupach dokonywanych za pośrednictwem ArtMadam?

Podane ceny przedmiotów są w walucie polskiej - polski złoty i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT od towarów i usług.

Do podanej ceny przedmiotu będzie doliczony koszt wysyłki. Koszt wysyłki jest ustalony każdorazowo przez Sprzedającego w momencie wystawienia towaru. Koszt wysyłki jest uzależniony od specyfiki przedmiotu (rozmiar, waga, materiał, itp.).

Obsługa zamówienia w ArtMadam rozpoczyna się od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail, która będzie zawierać szczegóły zamówienia, formę, sposób i termin płatności odnośnie zawartej umowy sprzedaży.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefoniczny celem doprowadzenia do finalizacji umowy sprzedaży.

ArtMadam czeka na opłacenie złożonego zamówienia do 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Realizacja złożonego zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym ArtMadam lub po otrzymaniu potwierdzenia opłacenia transakcji od operatora przyjmującego szybkie płatności internetowe.

Wpłaty są dokonywane na konto bankowe administratora ArtMadam.

Numer konta ING: 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767
SWIFT/BIC: INGBPLPW
IBAN: PL 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres Kupującego zamówienie w ciągu pięciu dni roboczych (chyba, że opis przedmiotu wyraźnie określa inny termin realizacji) od otrzymania od ArtMadam informacji, o otrzymaniu przez ArtMadam wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku dni wolnych od pracy okres wydłuży się odpowiednio. Jeżeli termin pięciu dni roboczych nie może zostać dochowany Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora ArtMadam.

Administrator nie oferuje i nie sprzedaje towarów prezentowanych pod adresem internetowym art-madam.pl oraz nie jest stroną transakcji zawieranych za jej pomocą. Administrator udostępnia strony internetowe, miejsce na serwerze i rozwiązania informatyczne umożliwiające zapoznanie się Użytkownikowi z informacjami handlowymi Sprzedających oraz zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Umowy sprzedaży towarów prezentowanych pod adresem internetowym art-madam.pl zawierane są bezpośrednio pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach ArtMadam bądź wprowadzania w nich zmian.
ArtMadam umożliwia Kupującemu dodawanie komentarzy do przeprowadzonej transakcji.


9. Co powinieneś wiedzieć o formach płatności?

Płatność wynikająca z umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem ArtMadam jest dokonywana na konto bankowe ArtMadam bądź podmiotu pośredniczącego

Pieniądze należy wpłacić na podany niżej rachunek bankowy.

• ArtMadam ING: 54 1050 1357 1000 0091 0578 7767

• bądź opłacić za pomocą operatora szybkich płatności (tpay.com, payu.com)

• bądź opłacić za pomocą operatora PayPal (akceptującego także płatności kartami płatniczymi, debetowymi oraz kredytowymi)

Złożone zamówienie powinno zostać opłacone w terminie do 5 dni.


10. Co powinieneś wiedzieć o przesyłce?

Koszty przesyłki krajowej są widoczne dla Kupującego na stronie przedmiotu. Do podanej ceny przedmiotu będzie doliczony koszt wysyłki, którą każdorazowo ustala Sprzedający w zależności od towaru, wystawiając przedmiot do sprzedaży.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego dwóch lub więcej przedmiotów tego samego Sprzedającego, przedmioty te dostarczane będą w jednej przesyłce/paczce, wybranego typu przesyłki (poczta, kurier, itp.). Naliczony w takim przypadku zostanie tylko jeden koszt przesyłki.

W przypadku przesyłek zagranicznych niezbędny jest kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia w celu ustalenia i potwierdzenia kosztu takiej przesyłki.

Sprzedający zobowiązany jest nadać na adres Kupującego towar w ciągu pięciu dni roboczych (o ile nie został określony na stronie przedmiotu bądź ustalony z Kupującym inny czas realizacji zamówienia) od otrzymania od ArtMadam informacji o wpłynięciu wpłaty za zamówienie. Jeżeli termin wysyłki nie może zostać dochowany Sprzedający jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Kupującego lub Administratora ArtMadam.

Kupujący, składając zamówienie wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy, nr telefonu itp. aby doprowadzić do finalizacji umowy sprzedaży czyli przesłania na podany przez kupującego adres zamówionego i opłaconego towaru.

Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji plus przewidywany czas dostawy.


11. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony za pośrednictwem ArtMadam?

TAK. W przypadku dokonywania zakupów przez Internet, za pośrednictwem strony art-Madam.pl, Kupującemu przysługuje tzw. prawo do namysłu. Oznacza to, że ma 14 dni kalendarzowych, w trakcie których może odstąpić od umowy i zwrócić (w ciągu kolejnych 14 dni) niechciany towar. Nie trzeba uzasadniać swojej decyzji.

Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres ArtMadam.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.


12. W jakim terminie mogę odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

Towar kupiony przez Internet, za pośrednictwem serwisu art-madam.pl może zostać zwrócony przez Kupującego bez podania przyczyny. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres ArtMadam. Aby tego dokonać, należy złożyć pisemne oświadczenie (przykładowy wzór formularza jest dostępny na stronie https://art-madam.pl/dokumenty/wzor_oswiadczenia_zwrotu.pdf) w terminie 14 dni kalendarzowych. Liczy się go od kolejnego dnia po wydaniu towaru (daty odebrania przesyłki). Pisemne oświadczenie może być m.in. złożone w formie:

- wiadomości e-mail wysłanej na adres pocztamaupa~kropapl
- automatycznego formularza zwrotu, o ile taki został udostępniony


13. Jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

Aby skutecznie odstąpić od umowy, należy we wskazanym terminie złożyć do Sprzedającego lub ArtMadam stosowne pisemne oświadczenie (np. w formie wiadomości e-mail). Sprzedający wskaże adres, pod który powinien zostać zwrócony towar. W takim przypadku ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sprzedający powinien zwrócić Ci pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres ArtMadam.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.

Jeżeli Administrator będzie dokonywał zwrotu jakichkolwiek kwot wpłaconych przez Kupującego w związku z umową sprzedaży, bądź odstąpieniem od umowy sprzedaży, wpłaty te będą następowały na rachunek bankowy Kupującego, z którego zostały dokonane, chyba że Kupujący poinformuje Administratora o innym numerze rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat.


14. Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, za pośrednictwem ArtMadam?

- Jeżeli zakupiłam (zakupiłem) towar wykonany na specjalne zamówienie.
- Jeżeli nie dokonałam (nie dokonałem) zakupu jako konsument.


15. Jak złożyć reklamację?

Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

Reklamację należy złożyć na piśmie (np. za pośrednictwem poczty e-mail na adres reklamacje@art-madam.pl) oraz umieścić w niej następujące informacje:
- datę zawarcia umowy,
- wskazać na niezgodność towaru z umową,
- zapłaconą kwotę i metodę płatności,
- przyczynę reklamacji,
- inne dane, które są istotne,
- żądanie (np. wymiany towaru, zwrotu pieniędzy).

Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na adres Sprzedającego. Sprzedający wskaże adres.

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar oraz wszelkie dołączone dokumenty dokonania zakupu (paragon, faktura, itp. o ile jest taka możliwość) na adres Sprzedającego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 14 dni kalendarzowych od jej wpłynięcia.

Wszelakie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.


16. Czy istnieją inne niż sądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń?

Kupujący, który jest konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.


17. Chcesz współpracować z ArtMadam, przeczytaj!

Aby przystąpić do współpracy z serwisem ArtMadam należy wysłać e-mail na adres pocztamaupa~kropapl z krótkim opisem własnej osoby i twórczości oraz dołączyć kilka zdjęć, które przedstawiają rękodzieła artystyczne.

Zaprasza się do współpracy osoby tworzące oryginalne, nietuzinkowe prace, wykonane z zachowaniem należytej staranności i rzetelności.

ArtMadam zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Mail zapraszający do współpracy będzie zawierał wszelkie niezbędne informacje oraz narzędzia do rozpoczęcia współpracy tj. kod aktywacyjny do konta Sprzedającego.

Sprzedający po otrzymaniu kodu aktywacyjnego powinien skonfigurować swoje konto. Uzupełnić profil Sprzedającego, wgrać identyfikujący go baner (baner będzie pojawiał się na stronie Sprzedającego), uzupełnić dane osobowe, uzupełnić STATUS (np. urlop - obowiązkowo!)

Uzupełnienie terminu urlopu jest obowiązkowe i jest wyświetlane przy przedmiotach Sprzedającego. Stanowi informację dla Kupującego, że w tym terminie przesyłki nie będą realizowane.

Sprzedający zobowiązuje się do aktualizowania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

Zdjęcia powinny być wykonane starannie. Powinny być wyraźne i oddawać stan faktyczny rękodzieła na nim prezentowanego. Zdjęcie ma prezentować tylko i wyłącznie wystawione do sprzedaży przedmiot, zatem zabrania się umieszczania jakichkolwiek innych informacji na zdjęciach, w jakiejkolwiek formie, które mogą zapraszać do współpracy poza serwisem ArtMadam.

Każdy przedmiot wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem ArtMadam musi być obowiązkowo opatrzony zdjęciem oraz dokładnym opisem zgodnym ze stanem rzeczywistym.

Zabrania się, aby opis przedmiotu bądź jakakolwiek treść w jakiejkolwiek formie prezentowana przez sprzedającego zapraszała do współpracy poza serwisem ArtMadam.

Każdy przedmiot wystawione do sprzedaży powinien być opatrzone tagami. Ma to ułatwić wyszukiwanie określonego przedmiotu przez Kupującego. Za tagi nie uznaje się kolorów.

Sprzedający ustala cenę, jaką chce uzyskać ze sprzedaży towaru. Od podanej ceny zostanie naliczona prowizja ArtMadam w wysokości 18,7% + VAT

Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Zgodnie z umową podpisaną pomiędzy ArtMadam i Sprzedającym prowizja ArtMadam powstaje w momencie zawarcia umowy sprzedaży i jej sfinalizowania. Prowizja zostanie potrącona z płatności otrzymanej od Kupującego.

Do ceny przedmiotu ustalonego przez Sprzedającego jest doliczana kwota wysyłki. Kwota jest każdorazowo ustalana przez Sprzedającego w zależności od specyfikacji danego towaru.

Rozliczenie pomiędzy Administratorem a Sprzedającym zostanie uregulowane do 10 dnia następnego miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż. Termin jest związany z 14 dniowym okresem zwrotu przysługującym każdemu Kupującemu na podstawie obowiązującego prawa.


Akceptacja Otrzymywania Rachunków Drogą Elektroniczną

Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.).

Sprzedający jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia. Wycofanie akceptacji wymaga podania w formie pisemnej.


18. Co powinieneś wiedzieć o ochronie danych osobowych w serwisie ArtMadam?

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane przez firmę ArtMadam z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 46H/3A, która jest ich Administratorem.

Dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie art-madam.pl są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w ramach serwisu art-madam.pl, w szczególności prowadzenia i obsługi konta oraz umożliwienia złożenia i realizacji zamówień za pośrednictwem serwisu art-madam.pl oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i adresowych.

Każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać, przeglądać, edytować lub usuwać.

Rejestracja w serwisie ArtMadam przewiduje dobrowolne uzupełnienie formularza rejestracyjnego, w zakresie, którego wyróżnia się pola obowiązkowe oraz dobrowolne. Pola obowiązkowe są niezbędne do przetworzenia określonego zapytania lub realizacji złożonego zamówienia. Pola dobrowolne są wykorzystywane do optymalizacji oferty serwisowej i ewentualnie do celów statystycznych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Użytkownik może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.

Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

Masz pytania bądź wątpliwości napisz do nas pocztamaupa~kropapl


19. Zmiana Regulaminu

ArtMadam jest uprawnione do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, usprawnienie działania art-madam.pl i obsługi Użytkowników, poprawa ochrony prywatności Użytkowników, zmiany w polityce prywatności, zapobieganie nadużyciom, względy bezpieczeństwa, zmiany technologiczne i funkcjonalne, zmiany w zakresie świadczonych usług, wprowadzanie nowych usług, zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ArtMadam nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu.

ArtMadam może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w art-madam.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji.

W przypadku braku akceptacji tych zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z ArtMadam powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym ArtMadam


20. Dostęp do danych Użytkownika

ArtMadam ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych o ofercie (treść oferty), danych, które identyfikują Kupującego w ramach transakcji kupna-sprzedaży, danych o transakcji ( metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowy komentarz do zamówienia, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym,a Sprzedającym, w tym w ramach dyskusji i sporów.

ArtMadam dysponuje wyżej wymienionymi kategoriami danych w odniesieniu do wszystkich ofert i transakcji.

Sprzedający nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla ArtMadam.

Sprzedający ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach korzystania z portalu art-madam.pl, miedzy innymi wartość obrotu, zrealizowane zamówienia, anulowane zamówienia.ZAŁĄCZNIKI

- umowa sprzedaży
- polityka prywatności
- wzór oświadczenia zwrotu